ДОГОВІР

публічної оферти

м.Ірпінь                                                                                                              30.08.2018 р

 

Поняття та визначення:

Виконавець:

-Комунальне виробниче підприємство громадського харчування Ірпінської міської ради

Замовник :

-будь яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір укласти договір на умовах визначених у даній оферті.

 

1.Загальні положення

1.1.Дана оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією Виконавця укласти Договір про надання послуг з організації харчування дистанційним способом, далі по тексту «Договір», в зв’язку з чим останній  розміщує Публічну оферту (пропозицію) на даному інтернет –

сайті Виконавця  http://irpin-food.com/(далі -«Інтернет-сайт»).

1.2.Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом) укласти Договір, вважається факт оплат и Замовником послуг на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет -сайті Продавця.

  1. Предмет договору

2.1. Виконавець  зобов’язується надати Замовнику послуги з організації харчування (далі–«Послуги»)

2.2.Замовник зобов’язується прийняти надані Послуги та оплатити їх вартість.

2.3. Місце надання Послуги: їдальні та роздаткові пункти Комунально виробничого підприємства громадського харчування Ірпінської міської ради.

3.Права та обов’язки Сторін

3.1.Виконавець зобов’язаний організувати та надати Послуги на умовах та в строки, зазначені в цьому Договорі, а саме:

– послуги з організації  харчування ;

-при неможливості надати Послуги, негайно повідомити про це Замовника;

3.2.Замовник зобов’язаний:

-внести плату Виконавцю за надані Послуги в розмірах і строках передбачених п. 4.1цього Договору;

4.Оплата послуг та порядок їх приймання

4.1.Замовник здійснює повну передоплату Послуг за цим Договором, вартість яких визначена на Інтернет-сайті та вказана у відповідному рахунку на сплату.

4.2.Факт оплати Замовником послуг за Договором повністю або частково є підтвердженням згоди на їх отримання(укладення договору). Виконавець, у випадку повної або часткової несплати вартості послуг Замовником, має право відмовитись від їх надання. При цьому вже сплачені Замовником кошти визнаються завдатком за Договором.

4.3.Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.4.Оплата вартості Послуг здійснюється Замовником в національній валюті України шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.

5.Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

6.Вирішення спорів

6.1.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2.Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.

7.Дія Договору

7.1.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після здійснення оплати Послуг Виконавця та діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.

7.2.Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.3.Будь-які зміни, доповнення, додатки і протоколи, додаткові угоди до цього Договору, які складаються у письмовій формі, є його невід’ємною частиною і вступають в силу з моменту їх підписання Сторонами.

7.4.Дострокове розірвання цього Договору можливе за взаємною згодою Сторін, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору або за ініціативою однієї із Сторін у випадку, коли інша Сторона допускає порушення своїх зобов’язань.

8.Прикінцеві положення

8.1.Укладанням даного Договору замовник підтверджує факт ознайомлення з діючими правилами, змістом послуг та згоду з ними.

8.2.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.3.Після укладення цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.4.Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

9.Місцезнаходження та реквізити Виконавця

Виконавець:

 

Комунальне виробниче підприємство

громадського харчування

 

Київська обл.,м.Ірпінь, вул.Шевченка,2а

р/р26007053003116 в ПАТ КБ Приватбанк

МФО 321842, код 30272434

тел. 063-576-76-27

 

Директор                                        М.В.Козаченко